Top

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky vydává provozovatel internetového obchodu, Green Network s.r.o., adresa sídla Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 095 41 781, DIČ: CZ09541781 (dále jen „Provozovatel“) pro nákup zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://www.asabio.cz/.

email: info@asabio.fr

tel. číslo: +420 775 067 965

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto Obchodní podmínky včetně reklamačního řádu (dále jen „Obchodní podmínky“) Provozovatele (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „zákazník“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na adrese https://www.asabio.cz/ (dále jen „webová stránka“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v závislosti na jazyku webové stránky zvoleném zákazníkem v českém, anglickém anebo francouzském jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém, anglickém anebo francouzském jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Prodávající informuje o změnách či doplnění těchto obchodních podmínek zákazníky na webové stránce s tím, že upravené znění obchodních podmínek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace zákazníka provedené na webové stránce může zákazník přistupovat do svého uživatelské účtu. Ze svého uživatelského účtu může zákazník provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Zákazník může taktéž provádět objednávání zboží bez registrace přímo z webové stránky.

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem/emailovou adresou zákazníka a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet zákazníka, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.5. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Prodávající nabízí na webové stránce ke koupi zboží (včetně jeho cen), které zákazník může zakoupit a nechat si jej doručit. Veškerá prezentace zboží umístěná na webové stránce je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webová stránka obsahuje informace o zboží, a to včetně nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků v korunách českých a v případě anglické či francouzské verze webové stránky v měně Euro. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

3.4. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) hradí zákazník.

3.5. Pro objednání zboží vyplní zákazník objednávkový formulář na webové stránce. Objednávkový formulář obsahuje zejména:

· Seznam objednávaného zboží (objednávané zboží „vloží“ zákazník do elektronického nákupního košíku na webové stránce)

· informace o způsobu doručení objednávaného zboží a o nákladech spojených s dodáním zboží,

· identifikační a adresní údaje zákazníka (jméno, příjmení, adresa atd.), které zákazník vyplní v případě, že dosud nemá zřízen uživatelský účet (tj. není registrován)

(dále společně jen jako „objednávka“)

3.6. Před odesláním objednávky prodávajícímu je zákazníku umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky uvedl, popř. vložil, a to i s ohledem na možnost zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle zákazník prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení zákazníku potvrdí, a to na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa zákazníka“).

3.7. Před zasláním objednávky zákazník „zaškrtnutím“ prázdného čtvercového pole potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na existenci těchto Obchodních podmínek a jejich znění je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

3.8. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, na email či telefonicky).

3.9. Smluvní vztah mezi prodávajícím a zákazníkem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty zákazníka.

3.10. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu nebo Obchodní podmínky.

3.11. Kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Kupní smlouva není přístupná třetím stranám.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může zákazník uhradit prodávajícímu platební kartou on-line prostřednictvím zabezpečeného systému KLIK AND PAY.

4.2. Společně s kupní cenou zboží je zákazník povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním a balením zboží.

EVROPA – Schengenský prostor – 10 EUR. Při nákupu nad 50 EUR je doprava a balení zboží zdarma.

Svět a Zámořská Francie – 25 EUR. Při nákupu nad 50 EUR je doprava a balení zboží za 15 EUR.

4.3. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím zákazníkovi se nedají vzájemně kombinovat ani sčítat.

4.4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Při prodeji zboží mimo EU (Schengenský prostor) se DPH neúčtuje. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající zákazníkovi po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Zboží je obvykle expedováno do 2 až 10-ti pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, resp. od připsání platby za zboží na účet prodávajícího. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než 15 pracovních dní, prodávající informuje zákazníka o této skutečnosti telefonicky nebo na elektronickou adresu zákazníka.

5.2. Zboží je dodáno zákazníkovi prostřednictvím služby FedEx oproti podpisu. Na webové stránce může prodávající nabídnout i více způsobů doručení k volbě zákazníkovi.

5.3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

5.4. Je-li prodávající dle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen zboží převzít při dodání nebo zajistit, aby jej převzala jiná osoba zdržující se v době doručení na místě dodání (dále jen „oprávněná osoba“). Nepřevezme-li zákazník nebo oprávněná osoba zboží při dodání, a tudíž z důvodů na straně zákazníka je nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5. Nepřevezme-li zákazník nebo oprávněná osoba zboží ani při druhém pokusu o doručení, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od kupní smlouvy prodávajícím je zákazník povinen prodávajícímu uhradit náklady vzniklé při doručování zboží.

5.6. Při převzetí zboží od přepravce je zákazník, popřípadě oprávněná osoba povinna zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zákazník zásilku od přepravce převzít.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

6.1. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má zákazník právo od kupní smlouvy sjednané prostřednictvím elektronických prostředků odstoupit do 14 dní od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta dle předchozí věty ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

6.2.  Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odst. 6.1. těchto Obchodních podmínek, a to na doručovací adresu prodávajícího Green Network s.r.o., Jeremenkova 304/55, Podolí, 147 00 Praha 4 a/nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího info@asabio.fr Pro odstoupení od kupní smlouvy může zákazník využít vzorový formulář odstoupení od kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 Obchodních podmínek.

6.3. Zákazník bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 písm. e) občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím. Zákazník dále nemůže odstoupit od kupní smlouvy, týká-li se zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu, které zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

6.4. Odstoupením se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, nese zákazník náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od zákazníka do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od zákazníka přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté zákazníkem již při vrácení zboží zákazníkem či jiným způsobem, pokud s tím zákazník bude souhlasit a nevzniknou tím zákazníkovi další náklady. Odstoupí-li zákazník od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky zákazníkovi dříve, než mu zákazník zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.6. Při odstoupení od kupní smlouvy a následném vrácení zboží odpovídá zákazník prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

6.7. Prodávající si vyhrazuje právo od kupní smlouvy odstoupit v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE ZBOŽÍ)

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá zákazníkovi, že v době, kdy zákazník zboží převzal:

7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. To neplatí u zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.

7.3. Ustanovení odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, jakož i v dalších případech stanovených zákonem.

7.4. Za vadu se považuje i plnění jiného zboží, než bylo objednáno zákazníkem, jakož i vady v dokladech nutných pro užívání zboží.

7.5. Právo zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody (tj. převzetí zboží při doručení) na zákazníka, byť se projeví až později. Právo zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

7.6. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí s výjimkou:

7.6.1. prodávaného zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu k němu připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít,

7.6.2. opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,

7.6.3. zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána,

7.6.4. vyplývá-li to z povahy zboží.

7.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník zejména následující práva:

7.7.1. na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějícího zboží,

7.7.2. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

7.7.3. odstoupit od kupní smlouvy.

Zákazník sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li zákazník své právo včas, má práva dle odst. 7.8. těchto Obchodních podmínek.

7.8. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením kupní smlouvy, má zákazník zejména právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu odmítne odstranit, může zákazník požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže zákazník změnit bez souhlasu prodávajícího.

7.9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 7.2. těchto Obchodních podmínek, může zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má zákazník i právo od kupní smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému zboží odstoupit. Neodstoupí-li zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy zákazníkovi způsobilo značné obtíže.

7.10. Při dodání nového zboží vrátí zákazník prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. Zákazník nemůže odstoupit od kupní smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel, s výjimkami upravenými v ustanovení § 2110 občanského zákoníku.

7.11. Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u prodávajícího (dále jen „reklamace“). Reklamace lze zasílat elektronicky na email: info@asabio.fr anebo v písemné formě na kontaktní adresu prodávajícího: Green Network s.r.o., Jeremenkova 304/55, Podolí, 147 00 Praha 4.

7.12. Zákazníkovi se doporučuje dodané zboží neprodleně po jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné nedostatky bez zbytečného odkladu vytknout prodávajícímu.

7.13. Neoznámí-li zákazník vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

7.14. Prodávající vydá zákazníkovi písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo z vady zboží uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace je požadován a v jaké lhůtě bude reklamace vyřízena. Prodávající je dále povinen vydat potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.15. Reklamované zboží zákazník dopraví osobně nebo zašle na místo uplatnění reklamace (běžnou formou, nikoli dobírkou). Vzhledem k tomu, že v rámci reklamačního řízení je nutno ověřit, zda zákazník koupil reklamované zboží skutečně od prodávajícího, prodávající doporučuje, aby zákazník vhodným způsobem tuto skutečnost doložil, např. předložením kopie dodacího listu či faktury.

7.16. Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník, v případě uznání oprávněnosti reklamace může požádat o úhradu nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží. Reklamované opravené nebo vyměněné zboží zašle (nebude-li ujednáno jinak) prodávající zpět na vlastní náklady.

7.17. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na lhůtě delší.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Zákazník nabývá vlastnictví ke zboží převzetím koupeného zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu k zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky.

8.4. Zákazník není oprávněn při využívání webové stránky používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webové stránky. Webovou stránku je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jejím určením.

8.5. Zákazník bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejím určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Informace o zpracování osobních údajů, zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies jsou poskytnuty v rámci Zásad ochrany osobních údajů.

10. ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1. Případné spory vzniklé z kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem České republiky, není-li to v rozporu s imperativními právními předpisy.

10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: www.coi.cz.

10.3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi zákazníkem s bydlištěm v jiném členské státě Evropské Unie a prodávajícím z kupní smlouvy uzavřené on-line.

10.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem pro řešení sporů on-line ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line, přičemž funkce ve smyslu tohoto právního předpisu vykonává pouze v případě, že strany sporu nemají obvyklé bydliště (sídlo) v témže členské státě Evropské Unie.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Zákazníku může být doručováno na elektronickou adresu zákazníka.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z imperativních právních předpisů.

12.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

12.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

12.6. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 07.09.2021

Stáhnout přílohu č. 1 (.pdf)